Dette er en artikel udgivet på “Docks”. Det er Haven Networks ressourceplatform, som tilbyder artikler og videoer, til at styrke, udfordre og inspirere dig på din vandring i den kristne tro – om du er skeptisk eller allerede troende. De er tilknyttet kirken Haven i Aarhus, som er en evangelisk frikirke.

Diakoni er en vigtig del af mit liv på syvende år. Det har haft indflydelse på min egen åndelige udvikling og hjulpet med at sætte mine egne kampe i perspektiv og bringe indre helbredelse, hvor jeg behøvede det. At sidde med åbenlyst brudte og forkastede mennesker har givet mig vokseværk på mange planer.

Selvom diakoni udleves af kristne i mange lokalsamfund rundt omkring i Danmark, er ordet ikke længere en fast del af de flestes ordforråd. Men det er endnu mere relevant i dag, hvor kirkens rolle i socialt arbejde kan underspilles på grund af de omsorgsopgaver, der er uddelegeret til staten. Bureaukrati i det offentlige sundhedssystem kan spænde ben for nærværet og udlevelsen af et kristent menneskesyn, og derfor har diakoni – gjort i Jesu navn og eksempel – stadig sin berettigelse.

Derfor vil vi sammen kigge nærmere på, hvad diakoni er, og hvorfor det er en vigtig del af at være Jesus-efterfølger.

Må det være til opmuntring og motivation for dig, der allerede er i gang med diakoni, og til inspiration for dig, der endnu ikke er det.

Hvad er diakoni?

Det græske ord diakonia betyder tjeneste og er brugt over 100 gange i Det Nye Testamente. Historisk set har diakoni været det centrale ord til at beskrive kirkens sociale ansvar og arbejde; hvordan evangeliet udleves i handling igennem omsorg for fattige, nødlidende og udstødte. Og at være Jesu hænder, fødder og stemme deles typisk op i to former – karitativ og profetisk diakoni.

Karitativ diakoni handler om barmhjertighedsgerninger, der afhjælper og lindrer et medmenneskes nutidige, presserende behov, som eksempelvis at tilbyde et måltid mad eller et bad til en hjemløs. Udover de utallige eksempler i evangelierne på Jesu spontane barmhjertighedsgerninger, opfordrer blandt andet Ordsprogenes Bog til spontan tjeneste for vores medmennesker: »Afslå ikke at hjælpe nogen, hvis du er i stand til det« Ordsprogenes bog 3:27.

Hvor karitativ diakoni handler om her og nu-indgriben over for et medmenneske, er den profetiske diakoni rettet mod at tale de svages sag, og stå op for retfærdighed, for at skabe en ny fremtid for dem, der ikke kan forsvare sig selv. Det kan være en politisk handling, eller andre måder hvor vores stemme bruges til at protestere, demonstrere og adressere strukturer, der skaber ulighed og fattigdom. Fx er et kendt eksempel på profetisk diakoni Martin Luther Kings borgerrettighedsbevægelse. Når Esajas profeterer om Jesus som Isajs rodskud, Davids søn, i Esajas’ bog, er det bare et af mange steder, hvor Jesus forsvarer de svage: »Han forsvarer fattiges rettigheder og dømmer de svage retfærdigt« Esajas 11:4.

Hvorfor kalder Jesus hver af sine efterfølgere til at udleve de her former for diakoni over for vores medmennesker? Her kommer fire grunde.

1) Troværdighed

Som Jesus-efterfølgere ønsker vi, at vores ord og handling går hånd i hånd – både det, vi siger, vi står for individuelt, og hvad vi bekender, vi sammen tror på som kirke. Derfor kan diakoni ikke bare uddelegeres som statens opgave, for troværdigheden af vores budskab vises gennem det levede liv hos hver enkelt troende: »I viser med jeres liv, at I er et anbefalingsbrev fra Kristus« 2 Korintherbrev 3:3.

Apostlenes Gerningers sjette kapitel beskriver den parring af ordets forkyndelse og diakoniens udrakte hænder til samfundet, der giver troværdighed til evangeliet og skinner et lys i mørket for udenforstående:

Efterhånden som flere og flere kom til tro, begyndte de græsktalende jødekristne i menigheden at beklage sig overfor de hebraisktalende, fordi de mente, at deres enker blev tilsidesat ved den daglige maduddeling. Derfor indkaldte de 12 apostle alle lederne til et møde og sagde: »Det er ikke godt, at vi forsømmer forkyndelsen af Guds ord for at tage vare på maduddelingen. Derfor skal I finde syv erfarne og åndsfyldte mænd iblandt jer, som har et godt ry. Dem vil vi give ansvaret for maduddelingen, så vi selv kan koncentrere os om bønnen og tjenesten med at forkynde ordet.«

De syntes alle, at det var et godt forslag, og de valgte derfor syv mænd: Stefanus (en mand, som var fuld af tro og Helligåndens kraft), Filip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaos fra Antiokia (en græker, der tidligere havde sluttet sig til jødedommen). De syv blev så fremstillet for apostlene, som bad for dem og indsatte dem til tjeneste ved at lægge hænderne på dem og velsigne dem.

Guds ord nåede ud i stadig videre kredse, og antallet af disciple voksede stærkt i Jerusalem. Også en del af de jødiske præster kom til tro” Apostlenes Gerninger 6:1-7.

Her i den første kirke begynder en diakonal afdeling, hvor næstekærligheden bliver systematiseret, for at kunne afhjælpe behovet om enkernes tilsidesættelse ved den daglige maduddeling. Den første kirke forstår vigtigheden af, at den praktiske tjeneste ikke går ud over ordets forkyndelse. Derfor udpeges nye ledere til at stå for maduddelingen. Hvad der skete efter denne beslutning, er fantastisk; frugten er ikke til at tage fejl af. Antallet af disciple voksede stærkt og flere jødiske præster kom til tro.

Det er den effekt, vi kan have tro for, når vi skaber muligheder for medkristnes næste skridt i deres vandring med Gud. For mange vil næste skridt være at blive involveret i diakonalt arbejde, og bruge deres gaver der, hvad end deres gaver er at lede, tro, opmuntre, administrere, helbrede, hjælpe praktisk, udøve barmhjertighed, trøste, give af sit eget eller andet (Romerne 12:6). Ved at udleve evangeliet i handling og aktivt bruge egne gaver, går vi fra kun at være forbrugere til også at være bidragere, og det skaber modenhed og troværdighed: »Hvis troen står alene uden at give sig udtryk i handling, er den død« Jakobs brev 2:14.

Når vi står sammen som kirke i at elske vores næste, og i vores udadrettede arbejde også giver udtryk for vores indbyrdes kærlighed til hinanden, er det et fantastisk, troværdigt vidnesbyrd for dem, der følger med i vores liv fra sidelinjen. Og dem er der flere af end du tror – også andre end dem, der følger dig på sociale medier.

2) For din egen sundheds skyld

»Den, der giver til andre, får mere igen, den, der afhjælper nød, bliver selv hjulpet« Ordsprogenes Bog 11:25. Der er noget forfriskende i at tjene andre. Når vi får øjnene væk fra os selv og tjener en anden, der har det svært, er det fantastisk, hvordan det hjælper vores egen situation og hjerte. Min egen oplevelse med at blive involveret i diakonalt arbejde for 7 år siden var, at jeg gik fra at være selvoptaget til at blive selvbevidst. Før var jeg selvabsorberet og det satte mig i fangeskab at fokusere på alt, der var forkert med mig. Gennem diakonalt arbejde blev jeg i stedet selvbevidst og opmærksom på, hvordan jeg kunne bruge mine styrker og min frihed til at tjene andre i kærlighed (Galaterbrevet 5:13).

Det var en vigtig lektie at lære for mig, at jeg kunne bruges her og nu i et andet menneskes liv. Det kræver ikke perfektion at afhjælpe andres nød. Gud bruger os i vores svaghed. Paulus udfordrer os med, at det er i vores svaghed at Guds styrke fremhæves (2 Korinterbrev 12:10). Derfor er vores egen brudthed ikke en hindring for at blive involveret. Når vi er i kontakt med vores egen brudthed, får vi et mod til at træde ind i andres lidelser og bære deres byrder, fordi vi kan relatere til dem. Hvis vi ikke er bekendt med vores egen brudthed og hvordan Jesus møder os og lyser vores mørke op, er det svært at have håb for, at det kan ske midt i andres (ved første øjekast) håbløse historier.

Vær opmuntret! Diskvalificér ikke dig selv. Alt det kræver at lede et andet menneske (til Jesus, til håb, til liv, til visdom) er at være et enkelt skridt foran – hvad end det så er at være rigere på en oplevelse, rigere i modenhed, erfaring, ressourcer, venskaber, økonomi eller noget helt andet.

Ved at fortsætte på rejsen med at blive sat fri fra vores eget mørke, og vandre i det lys vi er blevet givet af Jesus, kan vi lyse vejen op for andre. Han er en lygte for vores fod og et lys på vores sti (Salme 119:105). Vi får privilegiet af at opfylde kærlighedsbuddet om at elske vores næste som os selv – i Helligåndens kraft – og proklamere over mennesker, “Bliv fri fra dit mørke”.

Et sundt legeme ånder både ind og ud. Det samme gælder for Jesu legeme; det både modtager og giver.

3) Fordi Jesus viste vejen

Korset viser os Jesu ubetingede kærlighed. Jesus viser os at ægte kærlighed er at ofre sig for og frivilligt forpligte sig til andre mennesker, som han gjorde for os på korset: »Jesus gav jo sit liv for vores skyld, så han kunne løskøbe os fra al ondskab og umoralitet og gøre os til sit ejendomsfolk, et folk, der ivrigt søger efter at gøre det gode« Titus 2:14.

På korset elskede Jesus os tilbage til livet, og når den kærlighedsgerning modtages på et personligt plan og bliver gjort levende, er det naturlige biprodukt at vi ønsker at omfavne folk midt i deres brudthed, ligesom Jesus fortsætter med at omfavne os. Denne usædvanlige kærlighed driver og opfordrer os til at ydmyge os selv og følge i vores Frelsers fodspor. Vi lever ikke længere for os selv. Vi lever for ham, og vores hjerter bevæges af, hvad Guds hjerte bevæger sig af – en brudt menneskehed.

Kristus udfordrer vores menneskelige natur, når han viser os at tjeneste ikke er en vej til storhed. Tjeneste er storhed. Det er en fantastisk byttehandel Gud tilbyder os. Som vi giver til andre, modtager vi. Når vi tjener, bliver vi kaldt mægtige. Når vi dør til vores egne ambitioner, bliver vi levende i Ham. Vi udøver diakoni, fordi Jesus viste os vejen.

Må hvad Jesus gjorde for dig blive levende (på ny), og må dit nye liv, der udspringer af Guds nåde og Helligåndens virke, vise andre vejen til Jesus.

4) Mission

»Prædik evangeliet. Om nødvendigt brug ord«. Sådan skulle Frans af Assisi efter sigende have sagt. Ord er nødvendige, men hvis der ikke er nogen handling bag, bliver de hule skaller. En del af befalingen om at “gå ud i alverden” er også befalingen om at gå til de brudte, de oversete og de forkastede. Gud kalder os med et “GÅ”, der trækker det ud af os som vi bærer på, så vi kan uddele det til andre.

Hvis du ikke ved, hvad din særlige mission er, er mission gennem kærlige, strategiske handlinger til velsignelse for andre mennesker et godt sted at starte. Gennem dem er vi jordens salt og verdens lys (Matthæusevangeliet 5:13-14): »På samme måde skal I lade det lys, I har fået, skinne for folk, så de kan se, at det, I gør, er prisværdigt, og så de kan give jeres Far i Himlen ære« Matthæusevangeliet 5:16.

Karitativ og profetisk diakoni koblet med sjælesorg er kraftfuldt, fordi det giver ære til Gud ved at fokusere både på menneskers fysiske, sjælelige, åndelige og fremtidige behov.

Esajas’ bog beskriver Jesu mandat herunder, og dét mandat er også dit. Jeg vil opmuntre dig til at læse det højt og minde dig selv om, hvordan du er kaldet til at følge i Jesu fodspor:

” Herrens Ånd er over dig, fordi han har udvalgt dig. Han har sendt dig for at bringe godt nyt til de afmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Du skal forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham, men han vil også straffe de ulydige. Han vil trøste dem, der sørger. Ja alle, som sørger i Zion, vil han give festdragt i stedet for sæk og aske, glæde i stedet for sorg, lovsang i stedet for tungsind. De skal kaldes de retfærdige egetræer, og de skal stå som vidnesbyrd om Herrens herlighed” Esajas 61:1.

Må vi som kirker i Danmark bevæges til handling for vores næste ved intelligent og strategisk at kigge på behovene i vores lokalområde, og respondere hvor vi kan.

Gud velsigne dig.

Sandra Hultén er gift, venter sit første barn og er nyuddannet cand. mag. i diakoni. Hun er aktiv i Hillsong, hvor hun er opstarter og leder af den diakonale afdeling “Citycare”, der rækker ud til hjemløse, flygtninge og ældre på deres fire kirkelokationer i København, Malmö, Aarhus og Aalborg.


Did you know I have a mailing list?
To receive blog posts straight to your inbox, sign up here. ❤